درس ۱۹- ۲۱/۰۷/۷۰

۶۷۲
حديث اخلاقي و بررسي قول پنجم درمعناي حرفي و بيان قول مختار در مسئله
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹