دشمن اصلی کیست؟

۱۹,۴۸۱

تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند