جلوگیری از خطر تکفیری ها

۱۹,۶۳۶

به زبان اوردن مطالبی که کینه ها رو برانگیخته می کند یکی از وسایلی است که دشمن بیشترین استفاده رو از اون میکند