احکام شرکت - جلسه ۰۳۷ - ۹۵/۰۸/۲۵

۳۱۴
موضوع: ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در شرکت در سابق بحثی مطرح کردیم و آن اینکه آیا در معاوضه شرط است که ثمن و مثمن جایشان را با یکدگر عوض کنند یا شرط نیست.
  • ۱۳ آذر ۱۳۹۵