احکام شرکت - جلسه ۰۴۱ - ۹۵/۰۹/۱۶

۱۰۳
موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که سود یا زیان را به چه نحوی باید تقسیم کرد. گفتیم این مسأله حاوی دو فرع است
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵