احکام شرکت - جلسه ۰۴۴ - ۹۵/۰۹/۲۱

۱۰۵
موضوع: لازمه بودن عقد شرکت به مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت رسیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود جایزه است یا لازمه. اگر از عقود جایزه باشد هر زمان که هر یک از شریکین اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. اما اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر اینکه خیار فسخی را در آن شرط کرده باشند.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵