احکام شرکت - جلسه ۰۴۶ - ۹۵/۰۹/۲۳

۴۵۷
موضوع: انفساخ عقد بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل شرکت است. به فرع سوم رسیده ایم که عبارت است از اینکه پنج چیز موجب انفساخ عقد شرکت می شود که عبارتند از: از موت، جنون، اغماء، حجر به سبب سفه و حجر به سبب فَلَس.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵