احکام شرکت - جلسه ۰۴۷ - ۹۵/۰۹/۲۴

۴۲۱
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثة لا تحرم‌ عليك‌ أعراضهم المجاهر بالفسق و الإمام الجائر و المبتدع. سه کس هستند که ریختن آبروی آنها حرام نیست: کسی که آشکارا مرتکب گناهان می شود، پیشوای ظالم و کسی که در جوامع اسلامی بدعت گذار می باشد.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵