احکام شرکت - جلسه ۰۴۹ - ۹۵/۰۹/۲۹

۴۳۹
موضوع: رعایت زمان در شرکت بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که اگر زمان و مدتی برای شرکت تعیین کنند و مثلا بگویند که شرکت مزبور ده ساله است و یا کمتر و یا بیشتر، آیا رعایت این زمان، لازم است و قبل از آن نمی شود شرکت را فسخ کرد یا رعایت آن لازم نیست.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵