احکام شرکت - جلسه ۰۵۰ - ۹۵/۰۹/۳۰

۹۹
موضوع: لازمه بودن عقد شرکت بحث در مسأله ی سیزدهم از احکام شرکت است و به آخر مسأله رسیده ایم و آن اینکه مطابق مشهور، شرکت عقد لازم نیست.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵