احکام شرکت - جلسه ۰۵۵ - ۹۵/۱۰/۰۷

۴۴۹
موضوع: انواع مالکیت ها به مناسبت کتاب شرکت وارد بحث در شرکت هایی شدیم که امروزه متداول شده است که باید دید که کدام یک از آنها با موازین شرع سازگار است و کدام نیست.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵