احکام شرکت - جلسه ۰۷۱ - ۹۵/۱۱/۰۳

۵۶۶
موضوع: بازاریابی شبکه ای به مناسبت بحث شرکت به سراغ مبحث شرکت های هرمی و بازاریابی رفتیم که امروزه مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد کرده اند.
  • ۱۳ بهمن ۱۳۹۵