احکام شرکت - جلسه ۰۷۶ - ۹۵/۱۱/۱۰

۶۳۹
موضوع: احکام قسمت بحث در مسأله ی قسمت به اینجا رسید که قسمت کردن اموال مشترک، امری است مستقل و نه بیع است و نه معاوضه ای دیگر. حتی مانند امور انشائیه نیز نیست بلکه یک عمل خارجی است که انسان دو چیز که با هم مخلوط است را از هم جدا می کند.
  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۵