احکام شرکت - جلسه ۰۷۸ - ۹۵/۱۱/۱۲

۶۹۹
موضوع: انواع قسمت درباره ی جواز قسمت اموال مشترک دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده ی لا ضر می باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسیم کرد، غالب شرکاء به ضرر می افتند زیرا افراد غالبا می خواهند مالشان تفکیک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.
  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۵