احکام شرکت - جلسه ۰۹۴ - ۹۵/۱۲/۰۹

۷۶۸
موضوع: تبیین معنای ضرر مسأله ی دوازدهم در مورد تبیین معنای ضرر است. در سابق گفتیم که اگر قسمت، مستلزم ضرر باشد شریک را نمی توان به قسمت مجبور کرد و در این صورت، تقسیم باید با تراضی طرفین باشد. از این رو باید معنای ضرر مشخص شود.
  • ۱۷ اسفند ۱۳۹۵