احکام شرکت - جلسه ۰۹۵ - ۹۵/۱۲/۱۴

۸۰۱
موضوع: تقسیم و قرعه بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله طولانی است و ما آن را در دو سه بخش جداگانه مطرح می کنیم. این مسأله در مورد نحوه ی قرعه کشی کردن است. تا به حال بحث در این بود که باید قسمت کرد و قرعه زد و الآن نحوه ی انجام دادن قرعه مطرح می شود.
  • ۱۷ اسفند ۱۳۹۵