احکام شرکت - جلسه ۰۹۸ - ۹۵/۱۲/۱۷

۱,۱۰۶
موضوع: قرعه در تقسیم چند نکته از مسأله ی سیزدهم باقی مانده است: اول اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو صورت اشاره کرد که عبارتند از: صورت اتحاد سهام و صورت اختلاف سهام.
  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۵