احکام شرکت - جلسه ۰۹۹ - ۹۵/۱۲/۱۸

۹۵۲
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) می فرماید: ستكون‌ فتن‌ يصبح‌ الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلّا من أحياه اللَّه بالعلم. رسول خدا (ص) پیشبینی می کند و می فرماید که در آینده در میان امت من فتنه هایی رخ خواهد داد که در میان آنها، فرد، صبح مؤمن است و عصر کافر می باشد. یعنی دین او در عرض یک روز عوض می شود.
  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۵