پیام این حوادث روشنه باید به مشکلات مردم رسیدگی کرد

۸۱

پیام این حوادث روشنه باید به مشکلات مردم رسیدگی کرد. بعضی به توجیه می پردازند. پیام آشکار این حوادث روشنه باید مشکلات مردم رسیدگی کرد. که این راستی اشتباه بزرگی است . در احادیث آمده افراد باایمان و هوشیار از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شوند آری افراد هوشیار و با ایمان اینچنین هستند