سه اصل حاکم بر دنیای امروزی

۱۶۰

ممکنه در دنیا امروز اثر نکند ولی برای ثبت در تاریخ می گویم
چرا شما موشک دارید؟
سه اصل زورگویی دروغ گویی و فریب کاری و ریاکاری حاکم بر دنیای امروز
مذاکره چی بکنیم؟ شما خودتان چرا موشک دارید؟
نتیجه ما نسبت به دنیای کنونی بدبین باشیم مگر اینکه بشریت قیام کند در مقابل زورگویان و ..

 

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۷