حادثه طهران و شهادت ماموران توسط درویش های گمراه

۲۹۹

حادثه طهران و شهادت ماموران توسط درویش های گمراه

 
عرفان های کاذب سر از مسایل خطرناک اجتماعی دینی و در می آورند جنایت تا حالا سابقه نداشت که تبهکاری با ماشین.. این عارفان کاذب این بدعت را بنام خودشان در این کشور ثبت کردند کار اونها کارداعشی هاست داعشی ها وهابیان هستند که طرفدار توحید کاذب هستند که ... طرفداران عرفان کاذب هم غیر خود را باطل می شمارند
  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۷