مردم آزاری

۳۹۸

یکی از شاخه های مردم آزاری مسدود کردن مسیر تردد مسلمین با موانع می باشد .

چنانچه فردی تولید مانع کند در مسیر مسلمین و بخاطر همین کار آسیبی به دیگری وارد شود از نظر فقه اسلامی مشمول دیه میشود .