مشکلات معیشتی جرقه اغتشاشات

۲۰۶

 مشکلات معیشتی جرقه اغتشاشات

مسئولین باید واقعیات را تلخ و شیرین بیان کنند و برای اغتشاشات توجیه نیاورند و بپذیرند مسائل معیشتی سرچشمه اغتشاشات بوده است .

  • ۲۸ مهر ۱۳۹۷