مبارزه با جریان های تکفیری

۱۳۳

مبارزه با جریان های تکفیری

با توجه به همایش معظم له در مورد  مبارزه با خطر های تکفیری ها مجمع نمایندگان طلاب حوزه هم طرح هایی برای گسترش و همراهی این همایش دارد .

  • ۰۱ آبان ۱۳۹۷