یکی از شاخه های مردم آزاری توهین ، دروغ ، تهمت

۳۰۱

یکی از شاخه های مردم آزاری توهین ، دروغ ، تهمت است

برخی در فضای مجازی به اشخاص دیگر توهین، دروغ، تهمت وهتک حرمت می کنند و این یک نوع مردم آزاری است

بازی کردن با آبروی مردم مانند بازی کردن با خون مردم است .

  • ۲۴ آبان ۱۳۹۷